مشاوره درمورد مسأل اجتماعی واداری

جمعه ها از ساعت 10-12 با شماره   4243 615- 030 تماس بگیرید

مشاوره شخصی تنها با تعین وقت قبلی میسر می باشد

از زمان فوریه 2012 انجمن مشاوره برای زنان در شرایط بحرانی مشاوره درمورد مسأل اجتماعی واداری برای زنان مهاجرودر صورت نیاز به کمک مترجم زن عرضه میکند. همچنین درشرایط بحرانی در صورت نیاز و تمایل زنان آنها را به دفاتر وادارات و جاهای دیگر همراهی میکنیم

شما مشکل با ادارات، مسکن، در محل کارو یا جاهای دیگردارید؟

آیا میخواهید بیشتر دراین مورد این که چه کمکها و حمایتهای دولتی برای شما موجود هستند و شما چه حقوق قانونی درمقابل مسأل مختلف از جمله (صاحبخانه ، همکاردرمحل کارو غیره) دارید بدانید؟

مشاوره درمورد مسأل اجتماعی واداری شامل موارد زیر میباشد

به شما برای درخواستهای حقوق اجتماعی کمک میکنیم ( حقوق بیکاری، پول مسکن، بودجه تحصیلی و غیره)

به شما در پر کردن فرمها یا نوشتن نامه های رسمی کمک میکنیم

در شرایط بحرانی شما را درمراکز اداری و دفتری همراهی میکنیم

به شما اطلاعات در مورد سیستمهای کمکی و سایر مراکزمیدهیم

مشاوره ما رایگان و محرمانه میباشد درجستجو راه حلی برای شما خواهیم بود